Главная страница сайта   Библиотека   Содержание בס"ד

Словари

Словарь аббревиатур иврита для изучения Торы

Словарь пополняется. Последнее обновление 31/12/2011, 20:38


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

א 
א'1, 1000, אדון, אדונִי, אחד, אחת, אלף
א"אאבא-אמא, אברהם אבינו, אין אומרים, אמר אברהם, אמרי אנשי (אומרים האנשים), אריך אנפין, אשת איש
א"יאונו-יהודי, אינו יכול, ארץ ישראל
א"כאחר כך, אין כאלוהינו, אין כדאי, אַכַּדִּית, אם כן, אף כי, ארבע כנפות
א"לאמר לו, אמר לה
א"ס ב"האין סוף ברוך הוא
א"סאין סוף, אין ספק
א"פאדם פשוט, אינו פטור, אינו פסול, איש פשוט
א"קאדם קדמון, אין קוראים, אניות קיטור
א"ראדר ראשון, אל רחום,  אמר רב, אשת רב
א"שאיש שלום, אמר שם
אבי"עאצילות, בריאה, יצירה, עשיה
אדמו"ראדוננו מורנו ורבנו
אהי"ה 
או"אאב ואם, אחד ואחד
או"חאור חוזר, אורח חיים
או"מאור מקיף
או"פאור פנימי
אח"זאחר זה?
אח"פאוזן חוטם פה
אי"זאין זה
אכ"מאין כאן מקומו
אל"כאם לא כן
אלב"מ 
אנ"ךאורות – נצוצים – כלים
אנ"ךאורות, ניצוצים, כלים
אע"האבינו עליו השלום
אע"פאף על פי
אעפ"כאף על פי כן
אפ"האפילו הכי
אפי'אפילו
אצ"לאולי צריך להיות, אין צריך לומר
אר"יאדוננו רבי יצחק (אשכנזי), אלוקי רבי יצחק, ארץ ישראל, אשכנזי רבי יצחק
אריז"לאר"י זכרונו לברכה
ארמ"עאש, רוח, מים, עפר
אש'אשורית
ב 
ב'2, 2000
ב"דבית דין, בן דויד, בן דעת, בסיעתא דשמייא, בעל דעת, ברח דודי
ב"הבית הלל, בניין הורדוס, בעולם הבא, בעזרת השם,ברוך הבא ברכות, ברוך הוא, ברוך המקום, ברוך השם
ב"חביצוע חלקי,  בית חדש, בית חרושת, בלא חרטה, בן חורין, בַּעַל חַיִים, ברכת חברים
ב"ןשם המילוי הרביעי של שם הוי-ה
ב"רבראש
בג"הבינה – גבורה – הוד
בגי'בגימטריה, בגירסת
בחי'בחינת
בחי"אבחינה א
בי"עבריאה, יצירה, עשייה
ביהמ"קבית המקדש
בכה"גבכְּהַאי גַּוְנָא (כגון זה), בכֹּהֵן הגדול, בכְּנֶסֶת הגְּדוֹלָה
במ"דבמַאן דְּאָמַר
במד' במדברבמד' במדבר
בע"יבעין יעקב, בעל יד, בעל ידי
בעה"חבעלי החיים, בעל החשבון, בעל החתום
בעה"קבְּעִיר הַקוֹדֶש
בֶּעשְׁ"טבעל שם טוב
בפ"קבפורים קטן, בפרט קטן
ג 
ג'גאון
ג"אג' אופָנים, ג' אלפים
ג"כג'כרכים, גם כן
ד 
דא"כדְאִם כן
ד"הדברי הכל, דיבור המתחיל
ד"קדגש קל לשון, דין קדימה, דמי קדימה, דרגת קושי
ד"רדברי רבי, דפוס ראשון
דו"קדייק ונמצא קל, דווקא (כלומר, שיש להסביר כך ולא אחרת)
דצמ"חדומם, צומח, חי, מְדַבּר
דק'דקות
ה 
ה"אהוה אמינא (הייתי אומר), הוי אומר, הכנסת אורחים, הלכה א', הערה א'
ה"גהאי גברא, הכי גרסינן (כך אנו גורסים), הלכות גדולות
ה"ההוא הדין, הכי הוה (כך היה), הלא הוא
ה"נהדלקת נרות, הזכרת נשמות, הכי נמי
הנ"מהנָפְקָא מיִנַה
ה"להיה לו
ה"סהוא סוד, הליכה סביב, הולך סביב
ה"ע 
ה"קהא קשיא (זוהי הקושיה), הכי קָאָמר (כך הוא אומר)
ה"צהלכות צדקה יהדות, הלכות ציצית, הן צדק, הר ציון, השם צבאות
הג"ההגהת המחבר
הַגְרָ"אהגאון רבי אליהו מוילנה
הז"אהזעיר אנפין
המג"ע א"שהמוציא, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל
הנ"מהנֵי מילֵי (דברים אלו)
הי'היה
הקב"ההקדוש ברוך הוא, הקֻדְשא בְּריך הוא
הר"יהרבי יהודה, יהושע, יוחנן, יוסי, יצחק, ישמעאל
הרח"והרבי חיים ויטאל
השי"תהשם יתברך
ו 
ו"קו' קוין (שש ספירות של זעיר אנפין), ו' קְצָווֹת
וגו'וגומר
ז 
ז"אזעיר אנפין
ז"לזה לשונו
זַ"לזכרונו לברכה
ז"סזה סוד, ז' ספירות
ז"שזה שאמר, זהו שנאמר, זיווג שני
זב"זזה בזה
זו"נזכר ונקבה
זי"עזכותו יגן עלינו
זָצָ"לזֵכֶר צַדִיק לִברָכָה
ח 
ה"אהוה אמינא (הייתי אומר), הוי אומר, הכנסת אורחים, הלכה א', הערה א'
ח"וחלילה וחס, חס וחלילה, חס ושלום
ח"יחיה – יחידה
חב"דחסד – בינה – דעה. המוחין של ההנהגה
חג"תחסד – גבורה – תפארת
חד"רחסד – דין – רחמים
חו"בחכמה ובינה, חזק וברוך, חיים וברכה, חריף ובקיא
חו"גחסד וגבורה
חַזַ"לחזרה לשגרה, חכמינו זכרונם לברכה
חח"ןחכמה – חסד – נצח (הקו)
חש"ךחמור – שור – כלב
ט 
ט"בט' באב, טוב בכלל, טעות סופר
ט"נטעמים – נקודות
טו"רטוב ורע
טנת"אטעמים – נקודים – תגין – אותיות
י 
י"ד שח"ט ד"םיין, דבש (דבורים), שמן (זית), חלב, טל, דם, מים
י"ליצא לאור, יש לומר
י"תיונתן תרגם
יל'ילקוט
יקהנ"זיין, קדוש, נר, הבדלה, זמן
ישסו"תישראל סבא ותבונה
ית'יתברך
יתב"שיתברך שמו
כ 
כ"גכְהַאי גַוְנָא, כהן גדול
כ"הכן הוא, כך היה, כל הימים
כ"זכל זאת, כל זמן, כלי זהב, כלי זמר, כתב זה תכתובת
כ"ככל כך, כמו כן, כן כתב
כמ"שכמו שכת[ו]ב, כמו ש[נ]אמר, כמאי שְׁנָא (מהו ההבדל?)
כ"שכבוד שמיים, כל שהוא, כל שכן, כל שעה, כָּלְשֶׁהוּ, כְּמָה שנאמר, כמו שכתוב, כמו שנאמר
כז'כזית
כח"בכתר, חוכמה, בינה
כמו"שכמוצאי שבת, כמורא שמיים
כת"יכתר – תפארת – יְסוֹד
ל 
ל"אלא מצאנו, לא מצינו, לשון אחר, לִשָׁנָא אַחֲרִינָא (לשון אחר)
ל"שלא שווה, לא שייך, לָא שְׁנָא (אין הבדל), לא שנו, לשם שמיים
למה"דלמה הדבר דומה, למִדת הדין, למחלקת הדרכה
מ 
מ"במִשְׁנָה ברורה
מ"דמַאן דְּאָמַר
מ"השם המילוי השלישי של שם הוי-ה
מ"ממַה מָּצינוּ, מכל מקום, מלווה מלכה, מקרא מפורש, מראה מקום
מ"עמצוות עשה, מנוחתו עדן
מ"רמורי רבי, מטר רבוע (מרובע) מידות, מים ראשונים, מספר רבים לשון, מעשה רב
מ"שמה שכתב, מַאי שְׁנָה...?, מַעשׂר שׁני, מצה שמורה
מבע"ימִבְּעוֹד יוֹם, מבעין יעקב, מבעל יד, מבעל ידי
מד"רמִדרש רבה
מדר'מִדְּרַּבָּנָן
מו"המורנו הרב
מו"למוציא לאור
מו"שמוצאי שבת, מורא שמיים
מכ"גמכְהַאי גַוְנָא, מכהן גדול
מל"ךמוח – לב – כבד
מל''ימלא יצא
מנפ"ממנָפְקָא מיִנַה
מע'מַעַשׂרוֹת
מע"טמעשים טובים, מעִבְרִי טַייטְשׁ
מע"רמעשה רב יהדות, מערב רב
מש"המשום הָכֵי (משום כך), משיב הרוח
משא"כמה שאין כֵּן
מֹשֶׁה וְכָלֵבשבע אותיות השימוש לשון
משנ"במשנה ברורה
נ 
נ"כנאמר כאן, נביאים-כתובים, נמצא כשורה, נשיאת כפיים
נ"לנזכר למעלה תכתובת, נזכר לעֵיל תכתובת, נראֶה לו, נראֶה לי
נ"רנביאים ראשונים, נחת רוח, נקבה רִבּוי, נקבות רבות
נה"ינצח – הוד – יסוד
נהי"מנצח – הוד – יסוד – מלכות
נפ"מנָפְקָא מיִנַה
נק'נקבה, נקודה, נִקְרא
נר"ןנפש – רוח – נשמה
נרנח"ינפש – רוח – נשמה – חיה – יחידה
ס 
ס"גשם המילוי השני של שם הוי-ה
ס"דסִיַּעְתָּא דִשְׁמַיָא (עזרת השמיים)
ס"תסופי תיבות, סידור תפילה, ספר תורה
סד"אסַלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא (היה עולה על דעתך לומר, היית חושב כי אומר)
סט"אסיטְרָא אַחֲרָא (הצד האחר)
ספי"בסוף פרק י"ב
ע 
ע"בעל בסיס, ערעור בחירות, עשרה בטלנין
ע"דעל דבר,על דעת, על דעתי, על דרך, עלילת דם
ע"העליו השלום, עם הארץ, עמוד ה', עמוד השחר, עשרת הדברות
ע"זעל זאת, על זה, עם זאת, עִם זוגתו
ע"יעין יעקב, על יד, על ידי, עמוד י', עתיק יומין
ע"כעד כאן, על כן, על כָֹּרְחוֹ
ע"מעל מה, על מנת, על מִשְׁקל
ע"סעל סדר, על סך, על סמך, ערב סוכות, עשרת ספירות
ע"קעוד קשה
ע"שעַיֵּן שָׁם, על שם, ערב שבת
עד"זעל דבר זה, על דבר זו
עד"מעל דרך משל
עה"חעל החשבון, על החתום
עוה"זעולם הזה
עי"שעַיֵּן שָׁם
עיי"שעיין שם
עכ"זעל כל זה, עם כל זה
עכ"לעד כאן לשונו
עַכּוּ"םעובדי כוכבים ומזלות
עכ"פעל כל פנים
עש"העל שם הכתוב, עשרת הדברות
עש"ןעולם – שנה – נשמה
פ 
פ"בפסוק ב', פרק ב', פרשה ב'
פ"הפאר הדור, פירוש הקונטרס, פירש הרש"י, פסוק ה', פרק ה'
פ"חפסוק ח', פֹּעַל חוֹזר, פרק ח', פרשה ח', פתח חֲרָטָה יהדות
פ"יפועל יוצא  
פדר"אפסקי דרבי אליעזר
פי'פירוש
פַּרְדֵּ"ספשט, רמז, דרש, סוד
צ 
צ"אצד אחד
צ"עצריך עיון
ק 
ק'קדוש, קוֹנְטְרֵס
ק"וקל וחֹמר
ק"ו ב"ב שק"וקל וחומר בן בנו של קל וחומר
קמ"לקא משמע לן (באה להשמיע לנו), קילומטר לליטר
ר 
ר"חראש חודש, רבנו חננאל
ר"טרבי טרפון
ר"ירבי יהודה, רבי יהושע, רבי יוחנן ,רבי יוסי ,רבי יצחק ,רבי ישמעאל
ר"לרוצה לומר, רחמנא לִצְלָן (הרחמן יצילנו), רֵיש לָקִיש
ר"תרָאשֵי תֵיבוֹת, רבנו תם
רא"ארבי אליעזר אומר
רב"גראש – בטן – גויה-רגל
רה"ררשות הרבים
רמ"חמאתיים ארבעים ושמונה (אברים באדם)
רפ"ח288
רת"סראש, תוך, סוף
ש 
ש"ישירות ידיעות
שַׁ"ישלוש מאות ועשרה
שה"עשם העצם
שי'שיחיה ברכות
שְׁסָ"השלוש מאות שִׁשִּׁים וחמישה (גידים)
שס"השספירת העומר, שספר הזוהר
שע"ישלום על ישראל, שעין יעקב, שעל יד, שעל ידי
ת 
ת"אתגין – אותיות
ת"חתא חזי (בא תראה), תלמיד חכם, תלמידי חכמים
ת"לתהילה לאל, תודה לאל, תלמוד לומר
ת"תתִפאֶרֶת
תו"מתפארת ומלכות
תי'תירוץ
תיקו"זתיקוני זהר
תַּרְיַ"גשש מאות ושלוש עשרה (גידים ואיברים)